Projecten

HermanDeGroot heeft in diverse segmenten projecten gerealiseerd.

 

ASR laat het proces onderzoeken kantoor Pettelaarpark te ’s-Hertogenbosch

Er is aan Herman de Groot Ingenieurs gevraagd het proces te beoordelen, betreffende het renovatietraject van de bouwkundige en installatietechnische voorzieningen van het kantoor Pettelaarpark te ’s-Hertogenbosch. 

 

Het gaat hierbij om mening te vormen betreft het verloop van het gehele traject. Van opdrachtverstrekking aan de betrokken installatie-adviseur, het verloop van het projectmanagement, de oplevering van uitgevoerde werkzaamheden van de installateur, tot de huidige klachten waarvoor oplossingen zijn bedacht vanuit de later betrokken installatie-adviseur.

Afdeling Gebouwbeheer Hogeschool Utrecht kiest voor “Duurzame Gebouwenexploitatie”

Herman de Groot Ingenieurs is gevraagd samen met de afdeling Gebouwbeheer van de Hogeschool Utrecht een visie voor een duurzame gebouwenexploitatie op te stellen en daarbij leidend te zijn in het proces.

 

Doel

 

Het doel is een middellange en lange termijn visie (tot 15 jaar) voor de exploitatie van gebouwen te formuleren dat breed wordt gedragen door de afdeling/organisatie, om draagvlak te creëren voor de positie en wensen van de afdeling Gebouwbeheer binnen de Hogeschool Utrecht. Dit met het oog op de komende renovaties van gebouwen en de doelstellingen van de Hogeschool Utrecht. Een visie is dynamisch en kan in de tijd wijzigen.

 

Plan van Aanpak

 

Een duurzaamheidvisie stelt ambitieuze maar realistische doelen. Zij sluit aan bij de algehele organisatie (gebruik) en houdt rekening met toekomstige ontwikkelingen van de omgeving en van de organisatie zelf. Voor een goede onderbouwing en een robuuste exploitatievisie zijn verschillende analyses uitgevoerd. Uitgaande van drie pijlers: Technologie, economie en instituties (formele en informele regels waarnaar men handelt).

 

Resultaat

 

Met behulp van een omgevingsanalyse en analyse van de organisatie zijn de positie en mogelijk toekomstige positie van de afdeling Gebouwbeheer ingeschat. Trends zijn geïdentificeerd; denk hierbij aan studenten aantallen, verandering in technologie, positie van het vastgoed in haar omgeving/gebied, verwachtingen vanuit de Hogeschool Utrecht etc. Er is aandacht aan zowel hoe de afdeling Gebouwbeheer haar rol ziet als de omgeving van haar werd verwacht, bijvoorbeeld van andere afdelingen. Vervolgens is onderzocht welke rol, vanuit de exploitatie, de afdeling in de toekomst zal hebben binnen de Hogeschool en wat haar past. Zo kan Beheer en Onderhoud van Gebouwen zich voorbereiden op wat komen gaat om soepel hierin mee te gaan.

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH kiest voor “Gedelegeerd

Opdrachtgeverschap” TenThirty te Amstelveen

Aanleiding

 

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH (CRI) heeft aan Herman de Groot Ingenieurs gevraagd om per 1 november 2014 als gedelegeerd opdrachtgever het Kantorenpark TenThirty Bouwdeel G te Amstelveen per 30 september 2015 op te leveren ten behoeve van Atos Nederland BV. Het totale complex bestaat uit 52.000 m2 BVO verdeeld over 7 gebouwdelen exclusief parkeergarage. Bouwdeel G bestaat uit 9.600 m2 BVO exclusief parkeergarage. De parkeergarage is onder het gehele gebouw gesitueerd.

 

Doelstelling

 

De doelstelling was dat de nieuwe huurder Atos Nederland BV per 1 oktober 2015 gebruik wil maken van het gebouw dat voldoet aan alle wensen en eisen van de huurder. Overige doelstellingen waren van energielabel G naar energielabel B en het realiseren van een atrium van 900 m2 BVO.

Om deze doelen te kunnen bereiken was een pragmatische aanpak van het totale proces noodzakelijk gezien de korte doorlooptijd realisatie van het project.

 

Overig projectinformatie

 

Het gebouw is voorzien van: nieuwe entree, atrium, volledig vernieuwde kantoorruimten, keuken, klimaatinstallaties, elektrotechnische voorzieningen, volledig LED-verlichting, 900 m2 PV zonnecellen, sprinkler installatie, beveiligings- en communicatiesystemen. Investeringsniveau ± € 12.000.000,00 exclusief BTW.

 

Activiteiten Herman de Groot Ingenieurs

 

Gedelegeerd opdrachtgever, projectmanagement, advisering/ ontwerp technologie, verduurzaming gebouw/ energievoorziening en begeleiding huurder.

Wageningen University & Research Centre (Wageningen UR) kiest voor “Kwaliteit”

Aanleiding

 

Wageningen UR is eigenaar van een grote vastgoedportefeuille. Sectie Bouw- en Huisvestingsmanagement (Sectie BHM) is belast met het efficiënte en effectieve gebruik van de gebouwen, waarbij de gebruikers hun werkzaamheden optimaal kunnen uitvoeren. Sectie BHM is onderdeel van de centrale facilitaire dienst. De Sectie BHM organisatie transformeert naar een regieorganisatie waarin klantgericht werken een speerpunt is geworden. Om dit te kunnen realiseren heeft Sectie BHM aan Herman de Groot Ingenieurs gevraagd hierin mee te denken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het opzetten van een kwaliteitssysteem voor de gehele Sectie BHM.

 

Doelstelling

 

Het doel van de Sectie BHM is een kwaliteitssysteem op te zetten die de processen beschrijft, borgt en toetst binnen de organisatie. Dit moet leiden tot de verdere professionalisering en transformatie van de organisatie naar een regieorganisatie.

Uitgangspunt hierbij is dat het kwaliteitssysteem werkbaar, handzaam en praktisch is ingericht en zeker geen papieren tijger wordt.

 

Uitgangspunten

 

Het inventariseren van de werkprocessen en denkbeelden is een gezamenlijke inspanning van de Sectie BHM en Herman de Groot Ingenieurs. Samen met Sectie BHM organisatie werd informatie verzameld en gegenereerd. Herman de Groot Ingenieurs bracht expertise in, voert analyses uit en beschreef de uitkomsten tot werkbare processen welke werden opgenomen in het kwaliteitssysteem. De inbreng van Sectie BHM en haar medewerkers was essentieel, mede ook voor draagvlak van een kwaliteitssysteem.

 

Plan van aanpak

 

Het plan van aanpak bestond uit op hoofdlijnen; opbouw organisatie, interviews/ groepsgesprekken, proces analyse, beschrijven en implementatie van de processen.

 

Resultaat

 

Sectie BHM van Wageningen University & Research Centre (Wageningen UR) aan kan tonen dat de sectie op een consequente manier producten aanbiedt en levert die aan de klanteneisen, de relevante normen en regelgevingen voldoen. Ondersteund met een kwaliteitshandboek gedocumenteerd met een kwaliteitsmanagementsysteem.

ASR laat  “Busbar” onderzoeken voldoet aan elektriciteitswet 1998 winkelcentrum Vleuterweide

Aanleiding

 

A.S.R. Nederland Vastgoedmaatschappij heeft aan Herman de Groot Ingenieurs gevraagd om mogelijkheden aan te dragen voor het gesloten distributiesysteem “gds” (busbar) van winkelcentrum Vleuterweide, zodat het gebouw in eigendom van A.S.R. voldoet aan de bepalingen in de elektriciteitswet 1998 (hierna te noemen E-wet).

 

In de huidige situatie is Stichting Busbar Vleuterweide (SBV) eigenaar van het gds en ontbreekt een netbeheerder conform de bepalingen in de E-wet. Na eerste een juridische inventarisatie naar de mogelijkheden om als Stichting Busbar Vleuterweide (SBV) ontheffing aan te vragen of indien geen ontheffing kan worden verkregen een netbeheerder aan te wijzen. Momenteel lijkt SBV niet te voldoen aan de ontheffingseisen. Tevens is geconstateerd dat de gds in zijn huidige vorm niet doelmatig en efficiënt wordt beheert.

 

Doelstelling

 

Doelstelling is dat SBV gaat voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving (E-wet) en een netbeheerder wordt aangewezen of anderzijds invulling krijgt en ASR met haar vastgoed in het winkelcentrum Vleuterweide voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.

Centraal Veterinair Instituut te Lelystad sluit met Herman de Groot een intentieovereenkomst samenwerking tot 2034

Beide partijen hebben de intentie uitgesproken voor een langdurig samenwerkingsverband.

Doelstelling

Het gaat hier om groot onderhoudsactiviteiten en renovaties van gebouwdelen en technologie van de High Containment Unit (HCU). Naast de beoogde groot onderhoudsactiviteiten en renovaties wordt gewerkt aan een efficiëntieslag en het beperken van de exploitatielasten binnen de HCU.

 

Activiteiten Herman de Groot Ingenieurs

 

Proces- en projectmanagement, advisering/ bouw en technologie, verduurzaming/ energievoorziening, contractvorming uitvoerende partijen en begeleiding realisatie.